resident

1.ตาราง Activities ประจำเดือนของแพทย์ประจำบ้าน

ตารางวิชาการของแพทย์ประจำบ้าน

 

 

2.ข่าวถึงแพทย์ประจำบ้าน

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

ลำดับที่

แพทย์ประจำบ้าน

ชั้นปีที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

1

นพ.วรุตม์ พลสวัสดิ์ชัย

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

ผศ.นพ.ประกาศิต  สงวนจิตร

2

นพ.จักริน ฝันฝากจิต

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

ผศ.นพ.รัฐฤกษ์  อรุณากูร

3

นพ.ชานนท์ กนกวลีวงศ์

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

รศ.นพ.บุญชนะ  พงษ์เจริญ

4

นพ.ศิริวัฒน์ บุญอาษา

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

รศ.นพ.มารุต  อรุณากูร

5

นพ.ยิ่งยศ รัตนจรัสโรจน์

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

ผศ.นพ.อดินันท์  อภิวัฒน์การุญ

6

นพ.พงศธร เลียงวัฒนคล

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

รศ.นพ.ปิยะ  ปิ่นศรศักดิ์

7

นพ.กัณฐัศว์ พูลสวัสดิ์

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

ผศ.พ.ต.ต.นพ.ธงชัย  สุนทราภา

8

นพ.ปุณณวิช พินิจชานนท์

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

ผศ.นพ.สุคณิศ  ฉ่ำชื่น

9

นพ.กิตติพงศ์  ศิริบูรณ์พิพัฒนา

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

ผศ.นพ.เจน  จิตะพันธ์กุล

10

นพ.กฤต  ราชายนต์

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

ผศ.นพ.ชินกาจ  บุญญสิริกูล

11

นพ.วิศรุต  เลิศพูลผล

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

รศ.นพ.สัญญาณ  เนียมปุก

12

นพ.ณพวีร์  ประจวบจินดา           

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

รศ.นพ.ธนพงษ์  ไวทยะวิญญู

13

นพ.นรุตม์  เสเกกุล                 

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

รศ.นพ.บัญชา  ชื่นชูจิตต์

14

นพ.ราฆพ ทวีสุขสิริ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

รศ.นพ.บัญชา  ชื่นชูจิตต์

15

นพ.วศิน สกลวิภาส

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

ผศ.นพ.ชินกาจ  บุญญสิริกูล

16

พญ.เพทาย โสภาศิล์

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

รศ.นพ.ณัฐพล  ธรรมโชติ

17

นพ.วัชรินทร์ เกาะแก้ง

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

รศ.ดร.นพ.ชญานิน  อ่างทอง

18

นพ.ธีรภัทร วงศ์ศิริวรรณ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

รศ.นพ.กู้พงษ์  ศิริบำรุงวงศ์

19

นพ.สิทธิโชค พรหมเกาะ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

ผศ.นพ.กฤต  บุญธนาพิบูลย์

 

ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

 

                   แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์ย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเวลา ๔ ปี

ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ จะต้องมีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถขั้นต่ำ ตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้

                  ๑ การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑.๑ มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ทาหัตถการ และรวบรวมข้อมูล เพื่อการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลอันนำไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

๑.๒ วินิจฉัยบำบัดรักษาภาวะผิดปกติทางออร์โธปิดิกส์ที่สาคัญในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

๑.๓ บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ

๑.๔ ให้การป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ

                  ๒ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and Skills)

๒.๑ เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย และจิตใจ

๒.๒ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสาขาออร์โธปิดิกส์

                   ๓ การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Improvement)

๓.๑ มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based) ความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

๓.๒ ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้

๓.๓ เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ

                   ๔ ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)

๔.๑ นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒ ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

๔.๓ สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

๔.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๕ เป็นที่ปรึกษาและให้คำ แนะนำ แก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์

                   ๕ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

๕.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน

๕.๒ มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous Professional   Development)

๕.๓ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

๕.๔ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

                   ๖ การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)

๖.๑ มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ

๖.๒ มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย

๖.๓ มีประสบการณ์ในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และการปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อแพทย์ออร์โธปิดิกส์ธรรมศาสตร์

 

3.ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน

4.คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 25ุ62

5.ศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้าน

รายชื่อศิษย์เก่า แพทย์ประจำบ้าน

 

               ชื่อ-สกุล

สถานที่ทำงานในปัจจุบัน


นพ.ศักรินทร์ ธนาเกียรติสกุล

(2548-2551)

 

นพ.มังกร ตียะภูดิส

(2548-2551)

 

นพ.พีรพัศน์ ภูริวิทชญ์

(2548-2551)

 

นพ.เชษฐา จันทร์เทียมวงษ์

(2550-2553)

 

นพ.เชษฐา ประวาสุข

(2550-2553)

 

นพ.ณัฐวุฒิ เพ็งคง

(2550-2553)

 


นพ.วุฒิเดช นุ่มเนตร

(2551-2554)

 

นพ.สุภกิจ คณิตเนตร

(2551-2554)

 

นพ.ณรงค์ ตัณฑารักษ์

(2551-2554)

 

นพ.สุคณิศ ฉ่ำชื่น

(2551-2554)

 

นพ.ณัฐพล สนธิชัย

(2552-2555)

 

นพ.พงศ์ไพบูลย์ กระจับเงิน

(2552-2555)

 

นพ.อนุวัฒน์ ขัดสงคราม

(2552-2555)

 

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

Free business joomla templates