การประเมินผล ปี5

การประเมินผล

ประเมินความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎีตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาตามเกณฑ์แพทยสภา

Summative Examination ประเมินเพื่อตัดสินได้-ตก ในปลายสัปดาห์ที่ 4

ประเภทข้อสอบ   MCQ จำนวน   50 ข้อ                                  (น้ำหนัก 40%)

รวม    40 %          

1.2 ประเมินทักษะและเจตคติในการเรียนและการปฏิบัติงาน
ประเมินโดยใช้แบบฟอร์มในการให้คะแนนที่จัดทำเป็นระดับขั้นคุณภาพ (rubrics)

 • การปฎิบัติงานที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก  (น้ำหนัก 20%)
 • การเขียนรายงานผู้ป่วย                         (น้ำหนัก 40%)

  รวม     60%

เกณฑ์การตัดสิน  ใช้อิงเกณฑ์ร่วมกับอิงกลุ่ม  โดยหาค่าทางสถิติ เกณฑ์ผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า Dแบบประเมินนักศึกษา
         

การปฏิบัติงานที่ OPD (25 คะแนน คิดเป็น 20%)

 1. การซักประวัติ (4)
 2. การตรวจร่างกาย (4)
 3. การตั้งปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา (4)
 4. การวางแผนแก้ไขปัญหา (4)
 5. การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน (4)
 6. การรักษาระเบียบวินัย (3)
 7. มนุษยสัมพันธ์ (2)
 • การซักประวัติ

4          ซักประวัติที่สำคัญได้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง
3          ขาดประวัติที่สำคัญหรือไม่ถูกต้องเล็กน้อย
2          ขาดประวัติที่สำคัญหรือไม่ถูกต้องพอควรไม่เกิน 50%
1          ขาดประวัติที่สำคัญหรือไม่ถูกต้องมากกว่า 50%
NA        ไม่สามารถประเมินได้

 • การตรวจร่างกาย

4          ตรวจร่างกายถูกต้องและครบถ้วน
3          ตรวจร่างกายผิดพลาดเล็กน้อยในเรื่องที่ไม่สำคัญ
2          ตรวจร่างกายผิดพลาดในที่สำคัญแต่ยังพอยอมรับได้
1          ตรวจร่างกายผิดพลาดมาก
NA        ไม่สามารถประเมินได้

 • การตั้งปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา

4          ตั้งปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาถูกต้อง
3          ตั้งปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาผิดพลาดบ้างเล็กน้อย
2          ตั้งปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาผิดพลาดพอควรไม่เกิน 50%
1          ตั้งปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาผิดพลาดเกิน 50%

 • ไม่สามารถตั้งปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาได้

NA        ไม่สามารถประเมินได้

 • การวางแผนแก้ไขปัญหา

4          วางแผนการแก้ไขปัญหาได้ถูกหลักการ
3          วางแผนการแก้ไขปัญหาผิดพลาดบ้างเล็กน้อย
2          วางแผนการแก้ไขปัญหาผิดพลาดพอควรไม่เกิน 50%
1          วางแผนการแก้ไขปัญหาผิดพลาดเกิน 50%
0          ไม่สามารถวางแผนการแก้ไขปัญหาได้
NA        ไม่สามารถประเมินได้

 • การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

4          ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมตลอดการเรียนการสอน
3          ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมเป็นส่วนใหญ่
2          ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมบ้าง
1          หลับ หรือไม่สนใจในการเรียนการสอนน้อยมาก

 • การรักษาระเบียบวินัย

3          แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มาออกตรวจตรงเวลา
2          แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มาออกตรวจสายไม่เกิน 10 นาที
1          แต่งกายไม่ค่อยสุภาพ หรือมาออกตรวจสายเกิน 10 นาที
0          มาออกตรวจสายเกิน 30 นาที

 • มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร

2          มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใช้ภาษาเข้าใจง่าย
1          มีมนุษยสัมพันธ์ดี แต่ใช้ภาษาไม่ค่อยเหมาะสม
0          มนุษยสัมพันธ์ไม่ดี ไม่ค่อยสนใจผู้ป่วย สื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่อง 

การเขียนรายงานผู้ป่วย (39 คะแนน คิดเป็น 20%)

 • Patient profile (3)
 • History (13)
 • Physical examination (7)
 • Problem list (3)
 • Initial plan (7)
 • คุณภาพของรายงาน (6)

1. Patient profile

3          บอกอายุ เพศ ภูมิลำเนา ผู้ให้ประวัติและความน่าเชื่อถือ ครั้งที่ admit
2          ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
1          ขาดมากกว่า 1 อย่าง
0          ไม่เขียนเลย

2. History

2.1 อาการสำคัญ
2          ข้อมูลครบถ้วน
1          ข้อมูลไม่ครบถ้วน
0          ไม่เขียนเลย
2.2 ประวัติปัจจุบัน
3          ข้อมูลสำคัญครบถ้วน
2          ขาดข้อมูลสำคัญบางส่วน
1          ขาดข้อมูลสำคัญมากกว่า 50% หรืออ่านไม่รู้เรื่อง
2.3 ประวัติอดีต
3          ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
2          ขาดข้อมูลสำคัญบางส่วน
1          ขาดข้อมูลสำคัญมากกว่า 50%
2.4 ประวัติครอบครัวและสังคม
3          ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
2          ขาดข้อมูลสำคัญบางส่วน
1          ขาดข้อมูลสำคัญมากกว่า 50%

2.5 ทบทวนอาการตามระบบ
2          เขียนครบถ้วนทุกระบบ
1          เขียนไม่ครอบคลุมหรือไม่ถูกต้อง
0          ไม่เขียนเลย

3. Physical examination

3.1 Vital sign
2          บันทึกครบ
1          บันทึกไม่ครบ
0          ไม่บันทึกเลย
3.2 การตรวจร่างกายตามระบบ
3          เขียน positive และ negative finding ที่สำคัญครบ
2          ขาดข้อมูลสำคัญเล็กน้อย
1          ขาดข้อมูลสำคัญมากกว่า 50%
3.3 การใช้ technical term
2          เขียนถูกมากกว่า 80%
1          เขียนผิดไม่เกิน 50%
0          เขียนผิดมากกว่า 50%

4. Problem list

3          ตั้งปัญหาครบถ้วน ถูกต้อง
2          ตั้งปัญหาไม่ครบ หรือตั้งปัญหาที่ไม่สำคัญผิด
1          ตั้งปัญหาที่สำคัญผิด
0          ตั้งปัญหาไม่ถูกต้องเลย

5. Initial plan การวิเคราะห์ และวางแผน

5          การวิเคราะห์ และวางแผนการดูแลรักษาถูกต้องทุกปัญหา
4          การวิเคราะห์ และวางแผนการดูแลรักษาถูกต้องเฉพาะปัญหาสำคัญ
3          การวิเคราะห์และวางแผนการรักษาปัญหาที่สำคัญผิดพลาดไม่เกิน 50%
2          การวิเคราะห์และวางแผนการรักษาปัญหาที่สำคัญผิดพลาดเกิน 50%
1          การวิเคราะห์และวางแผนการรักษาผิดพลาดเกือบทั้งหมด

การเขียนแบบ SOAP

2          เขียนแบบ SOAP และแยกแต่ละปัญหา
1          เขียนแบบ SOAP แต่ไม่แยกแต่ละปัญหา
0          ไม่เขียนแบบ SOAP

6. คุณภาพของรายงาน

6.1 ความถูกต้อง
3          ข้อมูลถูกต้องมากกว่า 80%
2          ข้อมูลถูกต้องมากกว่า 50%
1          ข้อมูลถูกต้องน้อยกว่า 50%

6.2 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3          เขียนเป็นระเบียบ กระชับเข้าใจง่าย
2          เขียนเป็นระเบียบ แต่ภาษาไม่กระชับเข้าใจยาก
1          เขียนไม่เป็นระเบียบ แต่ใช้ภาษากระชับเข้าใจง่าย
0          เขียนไม่เป็นระเบียบอย่างมาก และภาษาไม่กระชับเข้าใจยาก

Free business joomla templates