ประมวลรายวิชา ปี6

ประมวลรายวิชา ปี6 (pdf file)

ประมวลรายวิชาประสบการณ์คลินิคศัลยศาสตร์
ออโธปิดิกส์เวชปฏิบัติ (พศ.627)
สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6

ปีการศึกษา 2547 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้อเสนอแนะในการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 7 และเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภาปี 2545 โดยให้เพิ่มการบูรณาการในรายวิชาระดับคลินิกให้มากขึ้น รายวิชาประสบการณ์คลินิกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จึงเป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาจากรายวิชาบูรณาการ ศัลยศาสตร์ 1-2 ในชั้นปีที่ 4 มาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ เพื่อนำความรู้และทักษะต่างๆไปใช้กับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรมจริยธรรมต่อไปในอนาคต

คณะอนุกรรมการรายวิชาพศ. 627: ประสบการณ์คลินิกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธ  ศิริปการ
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สัญญาณ   เนียมปุก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ต นายแพทย์ ธงชัย   สุนทราภา
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ บัญชา   ชื่นชูจิตต์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ประกาศิต   สงวนจิตร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะ   ปิ่นศรศักดิ์
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ธนพงษ์   ไวทยะวิญญู
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ณัฐพล   ธรรมโชติ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ บุญชนะ   พงษ์เจริญ
 • อาจารย์ นายแพทย์ เจน   จิตะพันธ์กุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ มารุต  อรุณากูร
 • นางสาวจินตนา   คงสีปาน

  ประมวลรายวิชา
  (Course syllabus)
รหัสและชื่อวิชา   พศ.627            ปรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เวชปฏิบัติ
  MD627              Practical Orthopedic Surgery
จำนวนหน่วยกิต
4   หน่วยกิต
ปีการศึกษา  2553
ระยะเวลาการศึกษา
4 สัปดาห์
   
สังเขปรายวิชา วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา พศ.523, 524 บูรณาการศัลยศาสตร์ 3, 4
ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติในฐานะนักศึกษาแพทย์ฝึกหัด เพื่อแก้ปัญหาทางคลินิกให้กับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติ  การวางแผนและการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม  ฝึกฝนเพิ่มพูนความทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับหัตถการทางออร์โธปิดิกส์   การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อ  การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ การให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  การป้องกันทุพลภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบทางกาย จิตใจ สังคม  เศรษฐานะ  ฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์  ฝึกการประพฤติปฏิบัติและตัดสินใจภายใต้ครรลองของจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อการเป็นแพทย์ที่ดี

 

เป้าหมาย (Goal)

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการวินิจฉัย รักษา และป้องกัน โรคและความผิดปกติของกระดูกและข้อที่พบบ่อย  ทำการส่งต่อในโรคที่ซับซ้อนได้เหมาะสม และมีเจตคติที่ดีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Outcomes)

การศึกษารายวิชาการศึกษารายวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชปฏิบัติ วางเป้าหมายการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประ กอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2545 และผลการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่บัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะ ตามที่หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2547 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดไว้ ดังนั้น เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชานี้แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 • มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (professional competency) ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2545
 • มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม
 • มีวิจารณญาณ และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และตระหนักในความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 • มีนิสัยใฝ่รู้  สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

วัตถุประสงค์ (Behavioral objectives)

เมื่อสิ้นสุดการศึกษารายวิชาประสบการณ์คลินิกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์แล้ว นักศึกษาต้องมีความรู้ ทักษะ และเจตคติ ดังต่อไปนี้

 • สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค การวินิจฉัย แนวทางการรักษา ฟื้นฟู และป้องกันโรคและความผิดปกติทางออร์โธปิดิกส์ได้
 • สามารถอธิบายวิธีการดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง และบอกภาวะแทรกซ้อน และแนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยได้
 • สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย และตัดสินใจส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น ได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถทำหัตถการ อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และภาวะแทรกซ้อนในการทำหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • สามารถให้การวินิจฉัย การดูแลเบื่องต้น และส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • สามารถบันทึกเวชระเบียนได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

1. การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน (In-class learning)

  1. Lecture
   1.1  Hand and tendon injuries                                      อ.ธนพงษ์
   1.2  Spine fracture                                                        อ.ยงยุทธ
   1.3  Basic principle and common bone and joint infection อ.มารุต
  2. Topic discussion
   2.1 Common drug use in orthopedics                              อ.ธงชัย
   2.2 Osteoporosis                                                             อ.ณัฐพล
   2.3 Free topic discussion                                           
        - Pediatric ortho                                               อ.เจน
        - Fracture                                                        อ.ธนพงษ์
        - Degenerative joint                                         อ.ปิยะ
        - Free topic                                                      อ.ประกาศิต
        - Sport injury                                                    อ.บัญชา
        - Degenerative spine                                       อ.สัญญาณ
  3. Case discussion
   3.1 Peripheral nerve entrapment                                 อ.สัญญาณ
  4. Interdepartmental conference
  5. Admission report
  6. Pre-op and post-op conference
  7. Journal club   
  8.  Interesting case conference         

2. การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Off-class learning)

 • Teaching OPD
 • Grand ward round
 • Service Ward round/ Ward Work 
 • Self-directed learning (SDL)
Free business joomla templates