ประมวลรายวิชา ปี5

ประมวลรายวิชา ปี5 (pdf file)

ประมวลรายวิชาประสบการณ์คลินิคศัลยศาสตร์
ออโธปิดิกส์เวชปฏิบัติ (พศ.571)
สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5

 

ปีการศึกษา 2547 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้อเสนอแนะในการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 7 และเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภาปี 2545 โดยให้เพิ่มการบูรณาการในรายวิชาระดับคลินิกให้มากขึ้น รายวิชาประสบการณ์คลินิกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จึงเป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาจากรายวิชาบูรณาการ ศัลยศาสตร์ 1-2 ในชั้นปีที่ 4 มาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ เพื่อนำความรู้และทักษะต่างๆไปใช้กับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรมจริยธรรมต่อไปในอนาคต

 

คณะอนุกรรมการรายวิชาพศ. 571: ประสบการณ์คลินิกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธ  ศิริปการ
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สัญญาณ   เนียมปุก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ต นายแพทย์ ธงชัย   สุนทราภา
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ บัญชา   ชื่นชูจิตต์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ประกาศิต   สงวนจิตร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะ   ปิ่นศรศักดิ์
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ธนพงษ์   ไวทยะวิญญู
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ณัฐพล   ธรรมโชติ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ บุญชนะ   พงษ์เจริญ
 • อาจารย์ นายแพทย์ เจน   จิตะพันธ์กุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ มารุต  อรุณากูร
 • นางสาวจินตนา   คงสีปาน

  ประมวลรายวิชา
  (Course syllabus)

 

รหัสและชื่อวิชา   พศ.571            ประสบการณ์คลินิกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  
  MD571              Practical Orthopedic Surgery
จำนวนหน่วยกิต
4   หน่วยกิต
ปีการศึกษา  2551
ระยะเวลาการศึกษา
4 สัปดาห์
   
สังเขปรายวิชา วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา พศ.421, 422 บูรณาการศัลยศาสตร์ 1, 2
ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติในฐานะนักศึกษาแพทย์ฝึกหัด เพื่อแก้ปัญหาทางคลินิกให้กับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติ  การวางแผนและการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม  ฝึกฝนเพิ่มพูนความทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับหัตถการทางออร์โธปิดิกส์   การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อ  การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ การให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  การป้องกันทุพลภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบทางกาย จิตใจ สังคม  เศรษฐานะ  ฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์  ฝึกการประพฤติปฏิบัติและตัดสินใจภายใต้ครรลองของจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อการเป็นแพทย์ที่ดี

 

เป้าหมาย (Goal)

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการตรวจร่างกาย การทำหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ การให้การวินิจฉัย รักษา และป้องกัน โรคและความผิดปกติของกระดูกและข้อที่พบบ่อย  ทำการส่งต่อในโรคที่ซับซ้อนได้เหมาะสม และมีเจตคติที่ดีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Outcomes)

การศึกษารายวิชาการศึกษารายวิชาประสบการณ์คลินิกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ วางเป้าหมายการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประ กอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2545 และผลการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่บัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะ ตามที่หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2547 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดไว้ ดังนั้น เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชานี้แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (professional competency) ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2545 

 

 • มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม
 • มีวิจารณญาณ และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และตระหนักในความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 • มีนิสัยใฝ่รู้  สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

วัตถุประสงค์ (Behavioral objectives)

เมื่อสิ้นสุดการศึกษารายวิชาประสบการณ์คลินิกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์แล้วนักศึกษาต้องมีความรู้ ทักษะ และเจตคติ ดังต่อไปนี้

 • สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย และตัดสินใจส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น ได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถทำหัตถการ อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และภาวะแทรกซ้อนในการทำหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • สามารถให้การวินิจฉัย การดูแลเบื่องต้น และส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • สามารถบันทึกเวชระเบียนได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

1. การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน (In-class learning)

  1. Lecture 
  2. Bone healing & bone graft                                     อ.เจน
  3. Tendon healing                                                      อ.ปิยะ
  4. Calcium metabolism                                               อ.ธงชัย
  5. Low back pain                                                       อ.มารุต
  6. Topic discussion

2.1 Physical examination in upper extremity                อ.บัญชา
2.2 Physical examination in lower extremity                 อ.ณัฐพล
2.3 Physical examination in spine                                อ.ยงยุทธ
2.4 Reduction technique in upper extremity                อ.เจน
2.5 Reduction technique in lower extremity                 อ.มารุต
2.6 Immobilization in upper extremity                           อ.สัญญาณ
2.7 Immobilization in lower extremity                            อ.ประกาศิต

2. การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Off-class learning)

 • Teaching OPD
 • Grand ward round
 • Service Ward round/ Ward Work 
 • Self-directed learning (SDL)
 • Bed side teaching
Free business joomla templates