เนื้อหารายวิชา

เนื้อหารายวิชาประสบการณ์คลินิกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

หมวดที่ 1 ภาวะปกติและหลักการดูแลทั่วไป

 • การประเมินสุขภาพและให้คำแนะนำที่เหมาะสม
  • Physical and mental changes associated with disability
 • การตรวจสุขภาพ  ตรวจคัดกรองโรค
  • General orthopedics examination and investigation
 • การระบุปัญหา วิเคราะห์เชิงเวชจริยศาสตร์
  • Consent and informed consent to orthopedic procedures
  • Physician – patient relationship

หมวดที่ 2 จำแนกตามระบบหรือชนิดของความผิดปกติ

2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ

ต้องมีความรู้เกี่ยวกับพยาธิกำเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  สามารถวินิจฉัยแยกโรคและปฏิบัติรักษาเบื้องต้นได้เหมาะสม

 • ปวดข้อ ปวดหลัง ปวดคอ ปวดแขน ปวดขา และปวดกระดูก
 • ข้ออักเสบ
 • ภาวะผิดรูป
 • ก้อนใต้ผิวหนัง

2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน (รวมทุกระบบ)

กลุ่มที่1 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะฉุกเฉิน ที่ต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้น และให้การบำบัดรักษาโรคได้อย่างทันท่วงทีตามความเหมาะสมของสถานการณ์ รู้ข้อจำกัด ของตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์มากกว่าได้อย่างเหมาะสม

 • Fractures and dislocations

2.3 โรคตามระบบ

กลุ่มที่ 2 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะที่ต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัย ให้การบำบัดการรักษาได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคในกรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อนเกิดความสามารถ ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มที่ 3 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะที่ต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรค และรู้หลักในการดูแลรักษา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตัดสินใจส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค

 • DISORDERS OF THE MUSCULOSKEKETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE (ICD10,M00-M99)

กลุ่มที 2

 • Osteomyelitis
 • Tendinitis (de Quervain disease, bursitis, synovitis)
 • Reactive arthropathy
 • Crystal arthropathy
 • Osteoarthritis

กลุ่มที่ 3

 • Rheumatoid arthritis
 • Spondylolisthesis and disc syndrome
 • Infective arthritis and spondylitis
 • Osteoporosis
 • Abnormal curvature of the spine

2.3.1 INJURY, POISONING AND CONSEQUENCES OF EXTERNAL CAUSES (ICD10,S00-T98)

กลุ่มที่ 2

 • Fracture
 • Dislocation
 • Muscle and tendon injury (sprain and strain)
 • Maltreatment syndrome (child abuse)

กลุ่มที 3

 • Spinal cord and peripheral nerve injury

หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจโรคใช้เครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการทำหัตถการ

3.1 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ สามารถบอกข้อบ่งชี้ ขั้นตอนการตรวจ กระทำได้ด้วยตนเองและแปลผลการตรวจได้ถูกต้อง

 • Joint fluid analysis

3.2 การตรวจทางรังสีวิทยา  สามารถบอกข้อบ่งชี้  ขั้นตอน  การเตรียมผู้ป่วยสำหรับการตรวจ  และสามารถแปลผลการตรวจได้ถูกต้อง

 • Bone and joint

3.3 การตรวจอื่นๆ  สามารถบอกข้อบ่งชี้ของการตรวจ  การเตรียมผู้ป่วยสำหรับการตรวจและหรือเก็บตัวอย่างตรวจ  และสามารถแปลผลรายงานการตรวจได้ถูกต้อง

 • ESR
 • Computerized axial tomography scan of bone and joint
 • Magnetic resonance imaging of bone and joint
 • Radionuclide scan of bone and joint

3.4 หัตถการที่จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

3.4.1 หัตถการพื้นฐานทางคลินิก  เมื่อสิ้นสุดรายวิชาแล้วสามารถบอกข้อบ่งชี้ ขั้นตอนวิธีการทำ  บอกภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น และ/หรือ สามารถทำ ได้ด้วยตนเอง

 • Local infiltration and digital nerve block
 • Debridement of wound
 • Wound dressing
 • Stump bandaging

3.4.2 หัตถการที่มีความซับซ้อนกว่าหัตถการพื้นฐาน  และมีความสำคัญต่อการรักษา  เมื่อสิ้นสุดรายวิชาแล้วสามารถบอกข้อบ่งชี้  ขั้นตอนวิธีการทำบอกภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง

 • External splinting and plaster of Paris technique
 • Skin and skeletal traction

3.4.3 หัตถการที่มีความซับซ้อน  สามารถบอกข้อบ่งชี้  ขั้นตอนวิธีการทำ  บอกภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ถูกต้อง  เมื่อสิ้นสุดรายวิชาแล้วต้องเคยเห็นเคยช่วย

 • Closed reduction of simple fracture
 • Reduction of simple dislocation
 • Joint aspiration

3.4.4 หัตถการเฉพาะทาง  สามารถบอกข้อบ่งชี้  หลักการ  ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด  สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย

 • Internal fixation of fracture
 • Amputation of finger and toe and extremities
 • Tendon repair
Free business joomla templates