แพทย์ประจำบ้าน

    ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองจากแพทยสภาและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทยให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เมื่อปีพุทธศักราช 2548   โดยมีแพทย์ประจำบ้านรุ่นแรกจำนวน 3 คน

    ปัจจุบันได้มีการขยายตำแหน่งเพิ่มขึ้นโดยสามารถรับได้ 6 ตำแหน่งต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

Ortho TU team 2560

 กรุณากดที่รูปภาพเพื่อดูรายชื่อแพทย์ประจำบ้าน

Free business joomla templates