อาจารย์แพทย์

 

รายนามอาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ (หัวหน้าภาควิชา)

 

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา  (ศิริราชพยาบาล)

 

Clinical and Research Fellow in Sports Orthopaedics from Technical University of Munich, Germany.

Clinical Fellow in Sports Orthopaedics and Shoulder Surgery from University of Wurzburg Konig - Ludwig - Haus
DOKTOR DER MEDIZIN ( DR.MED.), Technical University of Munich, Germany.

รศ.นพ. สัญญาณ เนียมปุก

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา (รพ.ภูมิพลฯ )

ศ.นพ. ยงยุทธ ศิริปการ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

ผศ.พ.ต.ต.นพ. ธงชัย สุนทราภา

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา  (ศิริราชพยาบาล)

"Link CV"

 

ผศ.นพ.ประกาศิต สงวนจิตร

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา (ศิริราชพยาบาล)

Certificate in Team Physicians Development Course (F.I.M.S.).

Certificate in Sports Medicine and Shoulder Surgery, Department of Orthopaedic Surgery, Faculty of Medicine, The Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, Maryland, USA.

รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา (สงขลานครินทร์ )

Master of Biomedical Sciences Clinical Research from Mayo Clinic College of Medicine USA.

Certificate of Research Fellowship in Orthopaedics Surgery from Mayo Clinic College of Medicine USA.

Certificate of Clinical Fellowship in Adult Reconstructive & Orthopaedics Surgery from University of Western Ontario Canada.

 

รศ.นพ.ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา (สงขลานครินทร์ )

ประกาศนีย์บัตร หลักสูตรแพทย์เฟลโลว์ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ ศิริราชพยาบาล

Adult Reconstruction and Research Fellow Joint Replacement Institute at Orthopaedic Hospital, LA, California, USA.

Arthroplasty fellowship, Hospital for Special Surgery New York , USA.

AO trauma international fellowship LMU, Munich, Germany.

รศ.นพ.ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา (ศิริราชพยาบาล)

International Hand and Microsurgery Fellowship University of Washington Hand Surgery Institute, Department of Orthopaedics and Sports Medicine,University of Washington, Seattle, Washington, USA.

Visiting Hand Fellowship Texas Scottish Rite Hospital for Children, Dallas, Texas, USA.

Visiting Hand Fellowship Hospital for Special Surgery and Weill Cornell Medical College, New York, USA.

รศ.นพ.บุญชนะ พงษ์เจริญ

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ประกาศนีย์บัตร หลักสูตรแพทย์เฟลโลว์ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Fellowship in Adult Reconstructive Surgery, Massachusetts General Hospital, USA.

Fellowship in Biomechanic Laboratory , Hennepin county medical center,  University of Minnesota, USA.

ผศ.นพ.เจน จิตะพันธ์กุล

แพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา (ศิริราชพยาบาล)

 

"Link CV"

รศ.นพ.มารุต อรุณากูร

แพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ2 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา (ศิริราชพยาบาล)

Foot and ankle fellowship, Department of Orthopaedic surgery, University of Iowa Hospitals and Clinics, USA.

Orthopaedic Biomechanics Research fellowship, University of Iowa, USA.

 

ผศ.นพ.รัฐฤกษ์ อรุณากูร

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

Fellowship certificate of Adult & Pediatric spine surgery, University of California, Irvine San Diego, U.S.A.

Fellowship certificate of Basic spine research, Cedars-Sinai medical Center.

Fellowship certificate of Clinical Spine fellowship, Yale University.


รศ.ดร.นพ.ชญานิน อ่างทอง

แพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ2 ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา (ศิริราชพยาบาล)

 


ผศ.นพ.ชินกาจ บุญญสิริกูล

แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสคร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ จากแพทยสภา (ศิริราชพยาบาล)


ผศ.นพ.สุคณิศ ฉ่ำชื่น

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา (ธรรมศาสตร์)

Fellowship in Orthopaedic Trauma, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Germany.

Fellowship in Hip Surgery (Pelvic and Acetabulum), Inselspital, University of Bern, Switzerland.

"Link CV"

ผศ.นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา (สงขลานครินทร์)

ประกาศนียบัตร หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Fellowship in Hip Surgery and Sports Medicine, Orthopädische Chirurgie München (OCM), Munich, Germany.

 

รศ.นพ.กู้พงษ์ ศิริบำรุงวงศ์

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา (สงขลานครินทร์)

ประกาศนียบัตร หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากระดูกสันหลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Visiting Fellowship in Spine Surgery, University of California Davis, USA.

 

ผศ.นพ.กฤต  บุญธนาพิบูลย์

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา (ศิริราชพยาบาล)

ประกาศนียบัตร หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งกระดูก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 

 

Free business joomla templates