วิสัยทัศน์

ดำเนินตามวิสัยทัศน์ของคณะที่ว่า...

 

“คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตแพทย์และวิจัยชั้นนำ ๑ ใน ๓ ของประเทศ

เป็นผู้นำในการเรียนการสอนแบบ PBL , CBL และแพทย์แผนไทย เป็นสถาบันที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

ทั้งในระดับปริญญาตรี แพทย์หลังปริญญา และ บัณฑิตศึกษา”

 

 

 

คณาจารย์

รศ.นพ.บัญชา    ชื่นชูจิตต์              (หัวหน้าภาควิชา)

ศ.นพ.ยงยุทธ    ศิริปการ

รศ.นพ.สัญญาณ    เนียมปุก                 

ผศ.พ.ต.ต.นพ.ธงชัย    สุนทราภา

ผศ.นพ.ประกาศิต    สงวนจิตร

รศ.นพ.ณัฐพล    ธรรมโชติ

รศ.นพ.ปิยะ    ปิ่นศรศักดิ์

รศ.นพ.ธนพงษ์    ไวทยะวิญญู

ผศ.นพ.รัฐฤกษ์    อรุณากูร

รศ.นพ.บุญชนะ    พงษ์เจริญ

ผศ.นพ.เจน    จิตะพันธ์กุล

รศ.นพ.มารุต    อรุณากูร

รศ.ดร.นพ.ชญานิน     อ่างทอง

ผศ.นพ.ชินกาจ    บุญญสิริกุล

ผศ.นพ.สุคณิศ    ฉ่ำชื่น

ผศ.นพ.อดินันท์    อภิวัฒน์การุญ

ผศ.นพ.กู้พงษ์    ศิริบำรุงวงศ์

ผศ.นพ.กฤต    บุญธนาพิบูลย์

 

 ปณิธาน

           ๑. เป็นสาขาที่มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับชาติ

           ๒. มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตแพทย์ที่มีความรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย

           ๓. ให้บริการที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่สังคมเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนไทย

           ๔. มีผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสม่ำเสมอ

 

 พันธกิจ

         

          ๑. ผลิตบัณฑิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม  ทำงานได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

 

          ๒. ผลิตบัณฑิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความรู้และทักษะที่ดีตามมาตรฐานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 

          ๓. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพระดับสากล และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบาดเจ็บและโรคทางออร์โธปิดิกส์ได้อย่างมีมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ            

 

          ๔. ให้บริการทางการแพทย์และวิชาการทางด้านการแพทย์แก่สังคม อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล

เป็นสถาบันที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรี แพทย์หลังปริญญา และบัณฑิตศึกษา  

 

          ๕. พัฒนาบุคลากรในภาควิชาให้มีศักยภาพ มีความก้าวหน้าในด้านวิชาการและทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ

 

          ๖. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

Free business joomla templates