หน้าหลัก

ออร์โธปิดิกส์ 

        เป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วย ในด้านการวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมการป้องกัน

ภยันตราย โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งระบบนี้เกี่ยวข้องกับ กระดูก ข้อ เอ็นปะกับข้อ เอ็นกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อ เส้นประสาท ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้ ทำให้เราเคลื่อนไหวได้ อย่างคล่องตัว

        นอกจากงานในให้การบริการทางการแพทย์  แล้วยังมีงานในส่วนการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์

แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน รวมทั้งแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในสาขาต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัย

ในหลายๆด้าน