กำหนดการสอบข้อเขียน ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มธ.สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ฯ ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการทดสอบบุคลิคภาพ ตรวจร่างกาย

แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 60

แบบฟอร์มยินยอมให้ส่งชื่อไปตัดสิทธิ์ 60

แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ รพธ.


ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จดหมายข่าวแพทย์โดม

 
ระบบตรวจสอบคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
E-Learning
E-Learning On Cloud
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ (Journal)
การแพทย์เพื่อประชาชน
Interesting cases รังสี - พยาธิ
แนวปฏิบัติที่ดีงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินผู้บริหาร ออนไลน์
ประเมินรายวิชาออนไลน์
วิดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์
Smart Intra
คลินิกสุขภาพจิต
อาจารย์ในดวงใจ 2557
ระบบคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(ความพึงพอใจระหว่างหน่วยงาน)