สาขากุมารเวชศาสตร์
Pediatrics
หน้าแรก
เกี่ยวกับภาควิชา
โครงสร้างการบริหาร
การศึกษา
การบริการ
บุคลากร/อาจารย์
บทความวิชาการ
กิจกรรม
แบบประเมินออนไลน์
ติดต่อเรา
Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 

 ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557

Continuity Care of Chronic Illness in Pediatrics

(คลิก download ใบสมัคร)

(คลิก download กำหนดการ)

(คลิก download จดหมายเชิญประชุม)

 

 

  การวางแผนเพื่อการทำประกันคุณภาพการศึกษา   

โครงการจัดตั้งภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (คลิก)

 ภาพบรรยากาศในงานมุฑิตาจิต รศ.พญ. วัลลี สัตยาศัย

  

รศ.พญ. วัลลี สัตยาศัย  SUPER TEACHER หรืออาจารย์แม่ของพวกเรา

 

พวกเราชาวกุมาร ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีที่อาจารย์ต่ออายุราชการ 

ร่วมยินดีกับชาวกุมาร มธ.ได้รับรางวัลที่ ๑ หน่วยงานคุณภาพประจำปี ๒๕๕๖

 

 

 


 

 

 


 

ภาพและบรรยากาศ  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก(SWOT analysis) 
โครงการจัดตั้งภาควิชากุมารเวชศาสตร์”
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ สถานวิทยาศาสตร์คลินิก อาคารกิตติวัฒนา

 


 

ภาพบรรยากาศ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

 


 

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ ๒
โครงการจัดตั้งภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ สถานวิทยาศาสตร์คลินิก อาคารกิตติวัฒนา

  

 


 การบริการทางวิชาการแก่สังคม และบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 ภาพและบรรยากาศ โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นำทีมโดยอาจารย์แพทย์  แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ สาขากุมารเวชศาสตร์

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ สถานวิทยาศาสตร์คลินิก อาคารกิตติวัฒนา