สาขากุมารเวชศาสตร์
Pediatrics
หน้าแรก
เกี่ยวกับภาควิชา
โครงสร้างการบริหาร
การศึกษา
การบริการ
บุคลากร/อาจารย์
บทความวิชาการ
กิจกรรม
แบบประเมินออนไลน์
ติดต่อเรา
Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 

 

 


 

 


 

 


 

ภาพและบรรยากาศ  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก(SWOT analysis) 
โครงการจัดตั้งภาควิชากุมารเวชศาสตร์”
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ สถานวิทยาศาสตร์คลินิก อาคารกิตติวัฒนา

 


 

ภาพบรรยากาศ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

 


 

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ ๒
โครงการจัดตั้งภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ สถานวิทยาศาสตร์คลินิก อาคารกิตติวัฒนา

  

 


 การบริการทางวิชาการแก่สังคม และบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 ภาพและบรรยากาศ โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นำทีมโดยอาจารย์แพทย์  แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ สาขากุมารเวชศาสตร์

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ สถานวิทยาศาสตร์คลินิก อาคารกิตติวัฒนา