ประกาศ ขั้นตอนการดาเนินการสาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ TCAS63 (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย)

รายละเอียดตามลิงก์

https://drive.google.com/file/d/1p3V2k3kFlPuxWyXphh5Km1Buq6Q3cQPD/view?usp=sharing