ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2563

https://drive.google.com/file/d/1wIbNW9fgUn7mfnowAl2VGS7tBqBlWHfl/view?usp=sharing