ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563 (Cpird)

https://drive.google.com/file/d/1__PBrkU_Pts5GarLCFx2NUBMItJJnE2q/view