รับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการ ของ คณะแพทยศาสตร์ มธ. ปี 2560

ตำรา หนังสือ ภาษาไทย ทุนละไม่เกิน 60,000 บาท ภาษาอังกฤษ ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท สื่อการสอน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ งานบริการการศึกษา โทร 9694 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561