หน้าหลัก

การศึกษา

ผลิตแพทย์ อายุรแพทย์ และอายุรแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพและคุณธรรม

การวิจัย

ส่งเสริม และทำงานวิจัยระดับสากลที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย

การให้บริการ

ให้การบริบาลผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ตามความต้องการของประเทศ

การบริหาร

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ธรรมาภิบาล และการจัดการองค์กรที่ดี

ภาพกิจกรรม

Copyright © 2019. All rights reserved.