งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ "Practical Points for Best Practitioners"
10-12 กรกฎาคม 2556
ณ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ABOUT US

+
Administration and Staff
บุคคากร
+
Organization Chart
การบริหารงาน
+
Vision, Mission and Intention
วิสัยทัศน์
+
History
ประวัติความเป็นมา
+
Facts and Figures
ข้อมูลทางสถิติ
+
Contract us
ติดต่อเรา
+
Location and Map
แผนที่

Visions

 
Applied Thai Traditional Medicine Graduates must be excellent in
 • Knowledge and skills
 • Ethics and morality
 • Research and Development
 • Community Service
 • Integration with international standard

วิสัยทัศน์

เป็นสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและบริการสู่สังคมทางวิชาการแบบบูรณาการที่ได้มาตรฐาน

Missions

 
 1. Produce graduates in Applied Thai Traditional Medicine with quality and excellence in academia, morality and ethics.
 2. Education management, learning and promoting of Applied Thai Traditional Medicine academic and professional skills
 3. Perform research study in Thai Traditional Medicine and renovate and applied this knowledge at an international level
 4. Provide standard medical and technical services in Applied Thai Traditional Medicine for the society

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
 2. มีการจัดการศึกษา การเรียนรู้ และการส่งเสริมวิชาการทางวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์
 3. ผลิตงานวิจัยทางการแพทย์แผนไทย และ ฟื้นฟูพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสู่ระดับสากล
 4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านการแพทย์ แผนไทยประยุกต์อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

Intention

 

The powerful organization with

 • Excellence in academia and research.
 • Promotion of Thai Traditional Medicine
 • United team work and Morality
 • Social support and service
 • Thai culture conservation
 • International development

ปณิธาน

องค์กรเข้มแข็ง วิชาการวิจัย การแพทย์ไทยเด่น เน้นความสามัคคี มีคุณธรรม บัณฑิตล้ำเลิศ ร่วมนำประชา พัฒนาสู่สังคม นิยมไทย ก้าวไกลสู่สากล

   
 

Department of Applied Thai Traditional Medicine
Kunakron Building, Faculty of Medicine Thammasat University (Rangsit Campus)
99 Moo 18 Paholyotin Road, Klongluang Patumthani, THAILAND 12120
Phone: (66)2-926-9749,9751 Fax: (66)2-926-9749
E-mail: attm_tu@hotmail.com Website: www.med.tu.ac.th/attmedtu l Webmaster