งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ "Practical Points for Best Practitioners"
10-12 กรกฎาคม 2556
ณ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ABOUT US

+
Administration and Staff
บุคคากร
+
Organization Chart
การบริหารงาน
+
Vision, Mission and Intention
วิสัยทัศน์
+
History
ประวัติความเป็นมา
+
Facts and Figures
ข้อมูลทางสถิติ
+
Contract us
ติดต่อเรา
+
Location and Map
แผนที่

Histry

Thai Traditional Medicine is the wise Thai knowledge of holistic health care consisting of four main branches of study; Thai Traditional Medicine, Thai Traditional Pharmacy, Thai Traditional Massage and Midwifery for Thai Traditional Medicine.

             Faculty of Medicine, Thammasat University has recognized the establishment of this knowledge for national health care and provides a study program and research to elevate Thai Traditional Medicine to be more accepted scientifically and systematically.

             In 2005, the establishment of a program to study Applied Thai Traditional Medicine was announced at the Faculty of Medicine, Thammasat University with the leading support of Professor Dr. Somboon Kiettinun, M.D. and Assistant Professor Dr. Kummal Kumar Pawa, M.D. Objectives in preserving and developing knowledge in Thai Traditional health care by using knowledge of modern medical science to help explain the occurrences of illness, prove and clarify the medication and solve the country’s health problems based on the self-reliance.

             Since it was first established, the Department of Applied Thai Traditional Medicine has been under the administration of 3 Heads of the Department.

             Nowadays, there are 2 degrees in Applied Thai Traditional Medicine conducted at Faculty of Medicine, Thammasat University, Bachelor and Master Degrees in Applied Thai Traditional Medicine. Furthermore, a special program has also been opened for medical doctors to enroll in as their elective course.

             The development of Thai Traditional Medicine with acceptable scientific approval, education management and the integration with modern medicine is the mechanical means to promote this knowledge.

             The graduates are capable in the analysis and synthesis of Thai Traditional Medicine knowledge and ability to think and follow up-to-date knowledge, together with professional medication skills and be able to apply this knowledge properly and ethically to resolve the country’s health problems


Assist. Prof. Kusuma Sriyakul
(2005- May 31, 2009)
   

Jitwilai Pramai
(June 1, 2009 – October 31, 2009)
   

Assoc. Prof. Arunporn Itharat
(December 1, 2009 – present

 

ประวัติความเป็นมา

           สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เริ่มก่อตั้งจากแนวความคิดของ ศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิง สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา ที่ช่วยอนุรักษ์และพัฒนาการแพทย์แผนไทย โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาช่วยอธิบายเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจมากยิ่งขึ้น และช่วยทำให้ประเทศชาติพึ่งตนเองได้ โดยใช้ภูมิปัญญาไทย จึงได้บรรลุการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าไปอยู่ในแผนยุทศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2548-2549) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ในช่วงกันยายน พ.ศ. 2548 โดยในระหว่างที่มีการเตรียมพร้อมการจัดหลักสูตรนั้น คณะฯ มีนโยบายให้เปิดวิชาเลือกเสรีการแพทย์แผนไทยเบื้องต้นให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 โดย อ.กัณฑวีร์ วิวัฒนพาณิชย์ ควบคู่ไปกับการดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 25 เมษายน 2548 ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 4 ชั้นปี และมีงานบริการการตรวจรักษาคนไข้ ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ครบวงจรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นแหล่งรองรับการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา

           สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยสาสตร์ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 144 หน่วยกิต ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นชื่อแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับวิชาชีพและภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะฯ มอบหมายให้

 

   
 

Department of Applied Thai Traditional Medicine
Kunakron Building, Faculty of Medicine Thammasat University (Rangsit Campus)
99 Moo 18 Paholyotin Road, Klongluang Patumthani, THAILAND 12120
Phone: (66)2-926-9749,9751 Fax: (66)2-926-9749
E-mail: attm_tu@hotmail.com Website: www.med.tu.ac.th/attmedtu l Webmaster