งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ "Knowledge on the run for Smart physicians"
16-18 กรกฎาคม 2557
ณ ตึกคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ABOUT US

+

Administration and Staff
บุคคากร

- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  ประยุกต์

- ศูนย์การแพทย์แผนไทย
  (ปัญจา)

+
Organization Chart
การบริหารงาน
+
Vision, Mission and Intention
วิสัยทัศน์
+
History
ประวัติความเป็นมา
+
Facts and Figures
ข้อมูลทางสถิติ
+
Contract us
ติดต่อเรา
+
Location and Map
แผนที่

Administration

Assoc.Prof.Arunporn Itharat,Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณพร อิฐรัตน์

Position: หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
Associate Professor, Head of Department, Lecturer
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9749
Lab Tel no. (662) 0-2926-9734
E-mail: iarunporn@yahoo.com

Research Interests: (Click for Detial)

Somboon Kiettinun, M.D., Ph.D.
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงสมบูรณ์ เกียรตินันทน์

Position:

Professor, Consultant of the program
ประธานอนุกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9749
E-mail: sbk9749@hotmail.com

Research Interests: (Click for Detial)

Academic staff

Dr.Nuanjan Jai-aree
ดร.นวลจันทร์ ใจอารีย์

Position: Lecturer (อาจารย์)
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9749
E-mail: nuanjan_ j@yahoo.com

Research Interests: (Click for Detial)

Assist.Prof.Pimolvan Senavong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมลวรรณ เสนะวงศ์

Position: Lecturer (อาจารย์)
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9749
E-mail: pimolvan6776@yahoo.com

Research Interests: (Click for Detial)

Jurairat Bhunroub
อาจารย์จุไรรัตน์ บุญรวบ (ลาศึกษาต่อ)

Position: Lecturer (อาจารย์)
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9749
E-mail: salagugu@hotmail.com

Research Interests: (Click for Detial)

Katanchalee Huang-aiem
อาจารย์กตัญชลี ห่วงเอี่ยม (ลาศึกษาต่อ)

Position: Lecturer (อาจารย์)
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9749
E-mail: katanchalee01@gmail.com

Research Interests: (Click for Detial)

Intouch Sakpakdeejaroen
อาจารย์อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ

Position: Lecturer (อาจารย์)
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9749
E-mail: intouch.rx@hotmail.com

Research Interests: (Click for Detial)

Dr.Srisopa Ruangnoo
ดร.ศรีโสภา เรืองหนู

Position: Lecturer (อาจารย์)
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9749
E-mail: prae_folly2500@hotmail.com

Research Interests: (Click for Detial)

Jitpisute Chunthorng-orn
อาจารย์จิตพิสุทธิ์ จันทร์ทองอ่อน

Position: Lecturer (อาจารย์)
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9749
E-mail: dearjojostar@hotmail.com

Research Interests: (Click for Detial)

Bhanuz Dechayont
อาจารย์ภาณัฐ เดชะยนต์

Position: Lecturer (อาจารย์)
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9749
E-mail: nuz@hotmail.co.th

Research Interests: (Click for Detial)

Onmanee Prajuabjinda
อาจารย์
อรมณี ประจวบจินดา

Position: Lecturer (อาจารย์)
Contact: Office Tel no. (662) 0-2926-9749
E-mail: immieonmanee@gmail.com

Research Interests: (Click for Detial)

Research and Teaching Assistant

 

Reamsiri Sunopuk
นางเรียมศิริ สุโนภักดิ์

Chakrapanpong Threrapanithan
นายจักรพรรณพงษ์ ธีรปณิธาน
 

Kritsada Wattanavaree
นายกฤษดา วัฒนวารี

General Administrative Officer

Tuen Thongbai
นายทวน ทองใบ

Nattaka netchaipoom
นางสาวณัฐกา
เนตรชัยภูมิ
 
   
 

Department of Applied Thai Traditional Medicine
Kunakron Building, Faculty of Medicine Thammasat University (Rangsit Campus)
99 Moo 18 Paholyotin Road, Klongluang Patumthani, THAILAND 12120
Phone: (66)2-926-9749,9751 Fax: (66)2-926-9749
E-mail: attm_tu@hotmail.com Website: www.med.tu.ac.th/attmedtu l Webmaster