งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
"Practical Points for Best Practitioners"
10-12 กรกฎาคม 2556
ณ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556