จำนวนผู้เยี่ยมชม 33400 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
 
ประเภทบทความ
1. นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) เป็นรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประกอบด้วยลำดับเนื้อเรื่องดังต่อไปนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำสำคัญ บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องประมาณ 10 - 15 หน้า พิมพ์กระดาษ เอ 4
2. บทปริทัศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากวารสารหรือหนังสือต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหาที่ทบทวน วิจารณ์ และเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ความยาวของเรื่องประมาณ 10 - 15 หน้า พิมพ์กระดาษ เอ 4
3. บทความพิเศษ (Special article) เป็นบทความประเภทกึ่งบทปริทัศน์กับบทความฟื้นวิชาที่ไม่สมบูรณ์พอที่จะบรรจุเข้าเป็นบทความชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือเป็นบทความแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของมวลชนเป็นพิเศษ
4. บทความฟื้นวิชา (Refresher course) เสนอความรู้ในองค์ความรู้จำเพาะเรื่อง ที่นำมารื้อฟื้นเพิ่มเติมความรู้ ทำนองเดียวกับนำเสนอในการประชุมฟื้นวิชา หรือการจัดอบรมแพทย์เป็นคราว ๆ ไป
5. รายงานเบื้องต้น (Preliminary course) หรือรายงานสังเขป (Short communication) เป็นการนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ต้องศึกษาต่อเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
6. รายงานผู้ป่วย (Case report) เป็นการรายงานผู้ป่วยที่ไม่ธรรมดา หรือที่เป็นโรค หรือกลุ่มอาการโรคใหม่ ที่ไม่เคยรายงานมาก่อน หรือพบไม่บ่อยและมีหลักฐานอย่างครบถ้วน
7. บันทึกเวชกรรม (Clinical note) เป็นบทความรายงานผู้ป่วยที่มีลักษณะเวชกรรม และ/หรือการดำเนินโรค ที่ไม่ตรงแบบ หรือพบไม่บ่อยโครงสร้างบทรายงานผู้ป่วยประกอบด้วย บทนำ พรรณนากรณีผู้ป่วย วิจารณ์หรือข้อสังเกตและเอกสารอ้างอิง
8. ปกิณกะ (Miscellaneous) เป็นบทความขนาดเล็กที่เนื้อหาอาจเข้าข่าย หรือไม่เข้าข่ายบทความต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เช่น บันทึกเวชกรรม เวชกรรมทันยุค บทปริทัศน์ รายงานผลการศึกษาวิจัยพอสังเขป หรือรายงานเบื้องต้น
9. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) หรือ จดหมายโต้ตอบ (Correspondence) เป็นเวทีใช้ติดต่อตอบโต้ระหว่างนักวิชาการผู้อ่านมีข้อคิดเห็นแตกต่าง ต้องการชี้ให้เห็นความไม่สมบูรณ์ หรือข้อผิดพลาดของรายงาน และบางครั้งบรรณาธิการอาจวิพากษ์สนับสนุนหรือโต้แย้ง
 
การเตรียมต้นฉบับ
1. ต้นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word 2003 ขึ้นไป
 • แบบอักษร Cordia new ขนาดตัวอักษร 16
 • พิมพ์หน้าเดียว, เว้นระยะห่างบรรทัด 1.5 บรรทัด (Double space) และระยะขอบกระดาษ ด้านละ 1 นิ้ว
 • 2. ลำดับเนื้อหาบทความ
  นิพนธ์ต้นฉบับ
 • ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน สถาบันหรือหน่วยงาน พร้อมผู้ที่ให้ติดต่อ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่ควรเกิน 200 - 250 คำ หรือ 15 บรรทัด ซึ่งประกอบด้วย บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา พร้อมคำสำคัญ (Key words) จำนวน 3 - 5 คำ
 • เนื้อเรื่อง ควรเป็นไปตามลำดับ
  1. บทนำ (Introduction)
   เป็นส่วนของบทความที่ระบุความสำคัญ และที่มาของการศึกษา และวัตถุประสงค์ใส่ไว้ตอนท้ายของบทนำ
  2. วิธีการศึกษา (Method)
   ระบุถึงกลุ่มคน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา การได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนหรือสัตว์ทดลอง รูปแบบการศึกษา (study design) การสุ่มตัวอย่าง วิธีหรือกระบวนการที่ใช้ศึกษา (interventions) เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ แบบสอบถาม การทดสอบความเชื่อถือ วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
  3. ผลการศึกษา (Results)
   นำเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยเรียงลำดับผลการศึกษาเป็นข้อๆ อาจนำเสนอในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิ โดยไม่ต้องอธิบายตัวเลขซ้ำในเนื้อเรื่อง ยกเว้นข้อมูลที่สำคัญ
  4. วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา (Discussion and Conclusion)
   แปลความหมายของผลการศึกษา หรือวิเคราะห์และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้ เปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้กับการศึกษาอื่นที่มีผู้เคยศึกษาไว้ ระบุข้อจำกัดของการศึกษา สรุปผลที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่ ให้ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือให้ประเด็นสำหรับการวิจัยต่อไปในอนาคต
  5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
   ระบุถึงแหล่งทุนสนับการศึกษาและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ อาจมีหรือไม่มีก็ได้
  6. ตาราง แผนภูมิ หรือภาพประกอบ
   ให้พิมพ์ในกระดาษแยกจากบทความให้มีความสมบูรณ์ในตัวเองข้อมูลในตารางไม่ควรซ้ำซ้อนกับข้อมูลในเนื้อเรื่อง คำบรรยายภาพให้พิมพ์ต่างหากตามลำดับภาพที่กล่าวถึงในเนื้อเรื่อง ด้านหลังมีเครื่องหมาย ?แสดงด้านบนของภาพ ควรมีตาราง ไม่เกิน 3 - 5 ตาราง
  7. เอกสารอ้างอิง (References)
  การเขียนเอกสารอ้างอิงระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) (WORD / PDF)
   
  การพิจารณารับตีพิมพ์
  บทความที่ส่งตีพิมพ์ ต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น โดยกองบรรณาธิการตรวจสอบเบื้องต้นว่า บทความที่ส่งมามีความเหมาะสมในการรับพิจารณาลงตีพิมพ์หรือไม่ หากมีความเหมาะสมจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความ (peer reviewers) ตามประเภท ดังนี้
  1. นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความ (peer reviewers) 2 ท่าน ตรวจพิจารณา ประเมินคุณค่าทางวิชาการ เพื่อพิจารณาการตอบรับ ดังนี้
  2. - ผู้นิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ท่านฒิ
   - ผู้นิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ท่าน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ท่านและภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ท่าน
  3. บทปริทัศน์ (Review article) บทความฟื้นวิชา (Refresher course) และรายงานผู้ป่วย (Case report) มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณา ๑ ท่าน ตรวจพิจารณา ประเมินคุณค่าทางวิชาการ เพื่อพิจารณาการตอบรับ ดังนี้
  4. - ผู้นิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ท่าน
   - ผู้นิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ท่าน หรือภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ท่าน
  5. ปกิณกะ (Miscellaneous) ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณา ประเมินคุณค่าทางวิชาการ
   
  การส่งต้นฉบับ
  1. ต้นฉบับจำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น (เขียนชื่อบทความ และชื่อผู้นิพนธ์บนแผ่น CD โดยไฟล์รูปแยกต่างหากจากไฟล์บทความ)
  2. ส่งที่
   กองบรรณาธิการธรรมศาสตร์เวชสาร
   งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

   โทรศัพท์ 02-926-9697 โทรสาร 02-9629676
   อีเมล์ tmj.journal@yahoo.com
   เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/TMJ