จำนวนผู้เยี่ยมชม 17463 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557
ISSN : 1513 - 5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
บทบรรณาธิการ
Transformative Learning จากประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อแพทยศาสตรศึกษาในประเทศ
สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
นิพนธ์ต้นฉบับ
Correlation of clinical diagnosis and in-hospital outcomes of the out of site cardiac catheterization for Saraburi,s patients at Thammasat university Cardiac Center
Pitha Promlikitchai, Dilok Piyayotai
Relationships between JAK2 mutation and clinical characteristics of patients with Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasm
Nonglak Kanitsap, Tawatchai Suwannabun
Antihyperglycemic, antioxidant and anti-inflammatory effects of umbelliferone in high-fat diet/streptozotocininduced type 2 diabetic rats
Jarinyaporn Naowaboot, Nuntiya Somparn, Suphaket Saentaweesuk, Patchareewan Pannangpetch
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
วัลลี สัตยาศัย, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช, พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
ความชุกของโรคตาผู้สูงอายุในโครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพตาของศูนย์บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โกศล คำพิทักษ์, ศรีเมือง พลังฤทธิ์, วงศ์มณี วัดพ่วง, ธนพล ศรีบัว, พรเทพ พงศ์ทวิกร, วิศรี วายุรกุล
การศึกษาสาเหตุ และลักษณะทางคลินิกในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการชักต่อเนื่องในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ธิดารัตน์ แก้วเงิน, สุดาทิพย์ ผาติชีพ, ภาสกร ศรีทิพย์สุโข
ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับเข้าทำงานและอาการทางคลินิกในพนักงานที่มาเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
เอกรินทร์ ลักขณาลิขิตกุล, อรพรรณ ชัยมณี
การศึกษากิจกรรมทางกายและระดับสมรรถภาพทางกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
อรวรรณ เจริญผล, ยมนา ไพศาลพัฒนสกุล, มนต์ชัย โชติดาว
ค่าอ้างอิงของการขยายตัวของทรวงอกในประชากรไทยสุขภาพดี อายุ ๒๐ - ๗๐ ปี
ปรียาภรณ์ สองศร, จุฑารัตน์ อริยะวงศ์ทอง, อังคณา เกณฑ์สาคู
การทำงานของกล้ามเนื้อ Erector spinae ระดับความสบายของหลังและรูปแบบการนั่ง: เปรียบเทียบระหว่างการนั่งที่ไม่มีพนักพิงหลังและมีหมอนรองบนพนักพิงหลังแบบฟองน้ำอัด และเมมโมรี่โฟม
นิตยา วิริยะธารากิจ, อธิภัทร พรมกลาง, นภาพร แววทอง
เสียงสะท้อนจากผู้ดูแลหลัก: ประสบการณ์การเตรียมและป้อนอาหารแก่เด็กสมองพิการ
กัญญาลักษณ์ ณ รังษี
บทปริทัศน์
การตรวจประเมินภาวะไม่มีตัวอสุจิ
อาทิตย์ บุญยรางกูร, กมลา เตชวิวรรธน์
ปกิณกะ
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรม ศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
ดรรชนี
ดรรชนี
 
 
 
ขอเชิญผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย นิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา บทความพิเศษ บทปกิณกะ เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจส่งบทความที่ กองบรรณาธิการธรรมศาสตร์เวชสาร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กทม. ๑๒๑๒๐ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-926-9697 โทรสาร 02-9629676
อีเมล์ tmj.journal@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/TMJ
 
ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 7 พร้อมเผยความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูล ACI เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (3 ก.ย. 55)
 
เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองได้มากขึ้น กรุณาดาวน์โหลดเพื่อใช้ Internet Explorer version 8 หรือสูงกว่านั้น