จำนวนผู้เยี่ยมชม 18743 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
ISSN : 1513-5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
นิพนธ์ต้นฉบับ
อัตราอุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคกลาง
พิชญพร พูนนาค, สุนทร ศุภพงษ์, ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์
การเปรียบเทียบความแนบบริเวณขอบและช่องว่างภายใน ของครอบฟันเซอร์โคเนียที่ผลิตด้วยเทคนิคแคด/แคม โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และระบบ ลาวาในห้องปฏิบัติการ
นันทวรรณ กระจ่างตา, เลิศฤทธิ์ ศรินนภากร
ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่างในคนงานนั่งเก็บลำไยในบ้านน้ำดิบน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
สุจิตรา จอมพันธ์, วิโรจน์ จันทร, สรัญญา ถี่ป้อม, จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์
กรณีศึกษาของการใช้ยาตำรับเบญจกูลในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะที่ 4
ปะการัง จันทร์โท, หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล, อรุณพร อิฐรัตน์
ผลของธาราบำบัดต่อความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมองพิการ
รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว, สุธีรา ใจดี
การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิค ฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยานิน เดี่ยว วิตามินอี และแกมมาโอไรซานอลในข้าวสีพันธุ์ต่าง ๆ ของไทย
วนิดา จันทร์สม, เฉลิม จันทร์สม, นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ
บทปริทัศน์
กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และสมบัติทางคลินิก
คมดาว เติมกลีบบุปผา, อวิรุทธ์ คล้ายศิริ
Preliminary report : Preliminary study of FGF-23 level in post-operative parathyroidectomy in secondary hyperparathyroidism of chronic renal failure patients
Narongkhet Leekatesarakorn, Sathit Niramitmahapanya, Narisa Kengtrong Bordeerat
บทความพิเศษ
เป็นราชบัณฑิต 25 ปี (พ.ศ. 2535 - 2560)
สมชัย บวรกิตติ
พาราควอต
สมชัย บวรกิตติ
ปกิณกะ
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรม ศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
รายงานผู้ป่วย
การจัดการฟันตกกระเชิงอนุรักษ์ด้วยการฟอกสีฟันในคลินิก และการใช้เทคนิคเรซินอินฟิลเทรชัน: กรณีศึกษา
นันทวรรณ กระจ่างตา, อวิรุทธ์ คล้ายศิริ, ศีลัสยา ลีลาพงศ์ฤทธ์, ธนันต์ทัศน์ ชาวหัวเวียง
 
 
 
ขอเชิญผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย นิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา บทความพิเศษ บทปกิณกะ เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจส่งบทความที่ กองบรรณาธิการธรรมศาสตร์เวชสาร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กทม. ๑๒๑๒๐ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-926-9697 โทรสาร 02-9629676
อีเมล์ tmj.journal@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/TMJ
 
ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 7 พร้อมเผยความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูล ACI เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (3 ก.ย. 55)
 
เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองได้มากขึ้น กรุณาดาวน์โหลดเพื่อใช้ Internet Explorer version 8 หรือสูงกว่านั้น