จำนวนผู้เยี่ยมชม 35429 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2560)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2560
ISSN : 1513-5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
บทบรรณาธิการ
นครชัยบุรินทร์ อีกย่างก้าวสู่ความเป็นสากล ด้านจัดการเรียนรู้แพทย์
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
นิพนธ์ต้นฉบับ
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับไขมันในเลือดที่ผิดปรกติในบุคลากร โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
อรพรรณ ธีระตระกูลชัย, อรพรรณ ชัยมณี
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับอาการปวดบริเวณนิ้วหัวแม่มือกับการใช้สมาร์ทโฟนในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สันทณี เครือขอน, สิริลักษณ์ กาญจโนมัย, กมลวรรณ แก้วเหล็ก, นิศารัตน์ เจตน์จงใจ, จุฬาลักษณ์ คำคง, นวลชนก นานอน
เปรียบเทียบผลระหว่างการออกกำลังกายในน้ำและบนบกต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและปอดในคนไทยที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
ศศิภา บูรณพันธฤกษ์, ขนิษฐา วัฒนนานนท์, ชนกนันท์ ภักดีกุล, กฤตวิทย์ แดงเพชร, กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์, ขจรศักดิ์ พงษ์พานิช, รุ่งชัย ชวนไชยะกูล
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความเข้าใจและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านพักคนชราและชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
กฤษณา ครุฑนาค
ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามุมควอดไดร์เซ็ปส์และค่าตัวแปรการเดินในคนไทยอายุระหว่าง 18 - 69 ปี
ผ่องพรรณ ตันติพูล, ณัฏฐพร ประดิษฐพจน์
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงานขนผลไม้ จังหวัดปทุมธานี
ณัฏฐพร ประดิษฐพจน์, สันทณี เครือขอน, กาญจนา ควรพึ่ง, นรัฐ ปัญญาศักดิ์, สุชาติ ทองอาจ
สภาพจิตใจของคนขอทานที่แสดงออกในภาพวาด
เลิศศิริร์ บวรกิตติ
การปรับตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของนักศึกษาแพทย์พรีคลินิก ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อมรา ไชยกาญจน์, นิภาพรรณ มะลิซ้อน, อัมมันดา ไชยกาญจน์, เพ็ญพิสุทธิ์ ไชยกาญจน์
บทปริทัศน์
การลดความดันโลหิตด้วยการออกกำลังกายแบบบีบมือเกร็งค้าง
เสาวนีย์ นาคมะเริง
บทความฟื้นวิชา
การจมน้ำในเด็ก
เพชรรัตน์ บุนนาค
ปกิณกะ
เวชศาสตร์ตรงเหตุเพื่ออายุวัฒนะ
ศิริวรรณ พราพงษ์, สมชัย บวรกิตติ
เวชศาสตร์ตรงเหตุเพื่ออายุวัฒนะ 2
วรพรรณ เสนาณรงค์, สมชัย บวรกิตติ
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรม ศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
-
 
 
 
ขอเชิญผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย นิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา บทความพิเศษ บทปกิณกะ เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจส่งบทความที่ กองบรรณาธิการธรรมศาสตร์เวชสาร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กทม. ๑๒๑๒๐ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-926-9697 โทรสาร 02-9629676
อีเมล์ tmj.journal@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/TMJ
 
ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 7 พร้อมเผยความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูล ACI เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (3 ก.ย. 55)
 
เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองได้มากขึ้น กรุณาดาวน์โหลดเพื่อใช้ Internet Explorer version 8 หรือสูงกว่านั้น