จำนวนผู้เยี่ยมชม 22534 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ISSN : 1513 - 5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
บทบรรณาธิการ
ก้าวย่างประวัติศาสตร์การจัดการเรียนรู้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อ ชาวชนบท (สบพช.)
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะลำไส้เน่าอักเสบในทารกเกิดก่อนกำหนด
ศริยา ประจักษ์ธรรม, ศิวรัศมิ์ สีพันธ์, นิธิดา ควรสถิตย์, ลัดดาวัลย์ บวชประโคน, ยุพาภรณ์ สำแดงไชย, สุดาทิพย์ โฆสิตะมงค
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากสายระบายน้ำในโพรงสมองลงช่องท้องในผู้ป่วยที่มีภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ
บุญเลิศ มิตรเมือง
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณสารเมทิลอาเซโตนในปัสสาวะของพนักงานในโรงงานผลิตรองเท้ายางแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
ผลของระยะเวลาหลังทาสารคู่ควบไซเลนต่อกำลังยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์กับเซรามิกชนิดเสริมความแข็งแรงด้วยลิเทียมไดซิลิเกต
สุดารัตน์ นับดี, นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล, กมลพร วัฒนเสริมกิจ, ตระกูล เมฆญารัชชนานนท์
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการแช่ในน้ำเย็นและการนวดสำหรับการฟื้นคืนสภาพจากการปีนหน้าผาจำลองซ้ำในนักปีนผา
ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์, สุภัทรา ศิลปะบรรเลง, กรกมล บุญยฤทธิพันธุ์, ปวริศ รุ่งเรืองศิริวัฒน์, ขวัญทิชา เลิศจันทร์ขจร, ณภัทร สุพรรณพงษ์, นรนิติ์ นิ่มประสารทรัพย์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใช้ระบบเครือข่ายการส่งต่อช่องทางด่วนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
พัสตราภรณ์ ปัญญาประชุม, ธีรนุช ห้านิรัติศัย, สมบัติ มุ่งทวีพงษา
ฤทธิ์ต้านการแพ้ของพิกัดยาตรีกฏุก ตรีผลา และตรีสาร
นภาพร พัฒนาเจริญชัย, อรุณพร อิฐรัตน์
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดชั้นเอทานอลในสมุนไพรเดี่ยวและตำรับยาสตรีหลังคลอด
ขวัญชนก หมอกมืด, ศรีโสภา เรืองหนู, อรุณพร อิฐรัตน์
ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดของตำรับยาสมานฉันท์และสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ
ผกากรอง ทองดียิ่ง, จิราณี กิจศิริพิพัฒน์, ศรีโสภา เรืองหนู, ปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี, อรุณพร อิฐรัตน์
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังของนักศึกษาแพทย์
สุภิกา แดงกระจ่าง, สวณี เต็งรังสรรค์
การประเมินบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๑๙ - ๒๐
พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท, วรพล วิแหลม, บงกช เอี่ยมชื่น
การศึกษาการรับรู้การติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่มในนักศึกษาแพทย์
พลเทพ วิจิตรคุณากร, อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์, กฤษณะ สุวรรณภูมิ
การศึกษาปริมาณและคุณภาพงานวิจัยของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๕๔
มานิดา มณีอินทร์, ณฐินี พงศ์ไพฑูรย์สิน, สรชา พุ่มสัมฤทธิ์
บทปริทัศน์
การรักษาภาวะบาดเจ็บของท่อทางเดินน้ำดีผ่านทางผิวหนัง
ธัญญารัตน์ วัฒนเศรษฐสิริ
โฮโมซิสเตอีนต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
วิมล พันธุเวทย์
การประยุกต์ใช้เทคนิค FTIR ทางชีวการแพทย์
จิราพร จรอนันต์, พัชรี เจียรนัยกูร, พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
การใช้งานทางคลินิกของกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
คมดาว เติมกลีบบุปผา, อวิรุทธ์ คล้ายศิริ
ปกิณกะ
สถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยเลวลง มีสาเหตุ ?
สมชัย บวรกิตติ
โทรหาร/ โทรคมนาการ
ชิดชนก เหลือสินทรัพย์, สมชัย บวรกิตติ
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
รายงานผู้ป่วย
รายงานผู้ป่วย: ภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตัน
สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ
จดหมายถึงบรรณาธิการ
การแพทย์ก้าวหน้าสู่เวชปฏิบัติตรงเหตุ
สมเกียรติ ลีละศิธร
ดรรชนี
ดรรชนี