จำนวนผู้เยี่ยมชม 26426 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2561)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2561
ISSN : 1513 - 5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
อนุชา อภิสารธนรักษ์
นิพนธ์ต้นฉบับ
Comparative study of the roles and effects of objects transporting system for effectiveness medical support services in hospital
Boontarika Kietburanakul
Epididymo-orchitis: Diagnostic utility of gray-scale sonography, and color Doppler sonography
Kan Radeesri, Kaan Tangtiang
Correlation of the scores on different comprehensive examinations and the Medical Competency Assessment Test for National License: a mixed methods study
Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
ปัจจัยทำนายการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ประภาพร ดองโพธิ์, นรลักษณ์ เอื้อกิจ
ประสิทธิผลของโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากการใช้เลเซอร์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชลบุรี
เอกรินทร์ ลักขณาลิขิตกุล, มาลินี บุณยรัตพันธุ์, พรณรัตน์ พงศ์สวัสดิ์
การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูทะลุของเยื่อแก้วหูกับระดับการได้ยินภายหลังการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู
ยศวี วังวรวุฒิ, นิดา ไรท์
การศึกษาโรคเอดส์ในแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เฉลิมรัฐ มีอยู่เต็ม, อรพรรณ ชัยมณี
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: ประสิทธิผลของการฝึกสติ สมาธิและการตระหนักคิดใคร่ครวญ ในผู้ป่วยโรคระบบหลอดเลือด
พานทิพย์ แสงประเสริฐ, ศรีเมือง พลังฤทธิ์, สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์, นติมา ติเยาว์, จรรยา ภัทรอาชาชัย
ผลของสารแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการอยู่รอดและการแบ่งตัวของเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์ที่แยกจากไขกระดูกของมนุษย์
นฤพงศ์ ภูนิคม, ภาคภูมิ เขียวละม้าย, ศิริกุล มะโนจันทร์, ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์, ดวงรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์
ประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ปิยะพล พูลสุข, สุชาดา ทรงผาสุข, เมริษา จันทา, เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์, กิตรวี จิรรัตน์สถิต
การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท, วรพล วิแหลม, วันวิศา วงษ์แหวน, บงกช เอี่ยมชื่น
บทปริทัศน์
การเตรียมผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนก่อนมารับการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวในการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วน
ชลทิชา ศรีภักดี, อาทิตย์ เสมอเชื้อ
บทความพิเศษ
งานวิจัยเรื่องวัณโรค
สมชัย บวรกิตติ
ปัจจัยเกี่ยวกับความยาวหมวกโฆรโมโสม
มานพ พิทักษ์ภากร, สมชัย บวรกิตติ
ปกิณกะ
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร I
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรม ศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
รายงานผู้ป่วย
Homicidal Ligature Strangulation without Ligature Mark by the Door Curtain Presenting as Natural Death
Duangta Dulabutr
จดหมายถึงบรรณาธิการ
การชะลอวัย-ต่ออายุขัย
สมชัย บวรกิตติ