จำนวนผู้เยี่ยมชม 20912 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560
ISSN : 1513-5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
บทบรรณาธิการ
สี่ปีบนเส้นทางเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
การประยุกต์ใช้จิตตปัญญาศึกษาในบริบทแพทยศาสตรศึกษา
สตางค์ ศุภผล
นิพนธ์ต้นฉบับ
Accuracy of appendiceal sonography: influence of number of cases and working shift (ความแม่นยำของอัลตร้าซาวด์ในการวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบ: อิทธิพลของจำนวนผู้ป่วยและช่วงเวลาทำงาน)
Sornsupha Limchareon, Watanya Jaidee, Alisara Wongsuttilert, Adisorn Boonyarit, Akkaporn Wititvarodom
ภาวะวิตามินดีต่ำในผู้ป่วยเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติด้วยอาการหอบเฉียบพลันและฟังปอดพบเสียงหวีด
อาริยา ประดับมุขศิริ, ภาสกร ศรีทิพย์สุโข
ปัจจัยด้านจิตสังคมในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ที่ศูนย์บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คูคต)
เพชรรัตน์ บุนนาค
การเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการเดินและการ ออกกำลังกายแบบโยคะที่บ้านต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในหญิงตั้งครรภ์ ช่วงไตรมาสที่ ๒: การทดลองเชิงสุ่ม
สุชารัตน์ ชาติไทย, สาธิตา มัคกิติกาล, กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
หุ่นจำลองเต้านมแบบเสื้อสวมใส่สำหรับฝึกปฏิบัติการจัดท่าถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม
ธัญรัตน์ ชูศิลป์, จุฑามาศ สารแดง, กาญจนพร จิรกิตติกูล, สุปกรณ์ เอื้อกุศลสมบูรณ์, ศรารัตน์ มหาศรานนท์, อาคม ทองโปร่ง
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ หน่วยตรวจโรคจักษุ โรงพยาบาลศิริราช
นิภาพร พวงมี, กรรณิการ์ คำเตียม, สุภเลิศ ประคุณหังสิต
คุณสมบัติป้องกันการเสียสมดุลของจำนวนประชากรเชื้อจุลชีพโดยสารสกัดจากรำข้าวก่ำและข้าวฮางงอก
พัชรวิรัล พรสวัสดิ์กุลเดช, สุกัญญา ศรีจำปา, พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์, แคทรียา สุทธานุช
เปรียบเทียบประสิทธิผลการทำกายภาพบำบัดกับการทำกายภาพบำบัดร่วมกับการนวดไทยต่อความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ
จิรายุ ชาติสุวรรณ, พรระวี เพียรผดุงรัชต์, อรุณพร อิฐรัตน์, ณภัทร พานิชการ
ไกลโคโปรตีโอมิกส์ของสารคัดหลั่งจากเยื่อบุโพรงมดลูกระยะ pre-receptive และ receptive ในรอบการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีการฝังตัวและไม่มีการฝังตัวของตัวอ่อน
จินดารัตน์ เจนเกรียงไกร, เจริญไชย เจียมจรรยา, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, พัชรา วิสุตกุล
บทปริทัศน์
ภาพรังสีวิทยาภาวะอุดกั้นท่อทางเดินน้ำดี
วิรณา อ่างทอง
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
วลีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์
อุปกรณ์ทำแผลขั้นสูง
ณัทธร บูชางกูร
ภาวะปอดช้ำจากการกระแทก
อมรพล กันเลิศ
Giant cell tumor of bone
กฤต บุญธนาพิบูลย์
เอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน: ฤทธิ์นอกเหนือจากการละลายเสมหะ
นิภาพรรณ มะลิซ้อน
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับโรคติดเชื้อ
พรพรรณ สอนเชื้อ
วิจัยและพัฒนาเพื่อการศึกษา
กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, กิตติกาญจน์ ปานแดง
ปกิณกะ
การเก็บของเหลวเพื่อชันสูตร
ปานเทพ สุทธินนท์, มานพ พิทักษ์ภากร, สมชัย บวรกิตติ
ระบบ CRISPR-Cas: กรรไกรโมเลกุล
มานพ พิทักษ์ภากร, สมชัย บวรกิตติ
“อมีบาชีวิตเสรี” ในประเทศไทย
นิภา จรูญเวสม์, สมชัย บวรกิตติ, จันทิรา สุทธิกรชัย
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
-