จำนวนผู้เยี่ยมชม 34537 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
 
  วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตีพิมพ์ปีละ 4 เล่ม โดยกำหนดเผยแพร่ในเดือนมกราคม – มีนาคม, เมษายน – มิถุนายน, กรกฎาคม – กันยายน และตุลาคม – ธันวาคม
  1. ดำเนินการจัดทำวารสารธรรมศาสตร์เวชสารอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้
  2. รับผิดชอบในการเผยแพร่งานวิจัย และบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารธรรมศาสตร์เวชสาร
  3. พัฒนาวารสารให้ที่ยอมรับของบุคลากรทางแพทย์สาธารณสุขทั้งภายใน และภายนอกคณะ