จำนวนผู้เยี่ยมชม 34537 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
 
      ธรรมศาสตร์เวชสาร ถือกำเนิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในขณะนั้นมีดำริให้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกวารสารวิชาการ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานภายในคณะฯ ท่านได้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นบรรณาธิการหลังจากที่ข้าพเจ้าเพิ่งกลับจากการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

    ในช่วงวางแผนและเตรียมงาน ข้าพเจ้าเชิญบุคลากรทุกฝ่ายของคณะฯ ร่วมระดมสมอง เพื่อสร้าง “เอกลักษณ์” รูปแบบของวารสาร พร้อมกันนั้นก็ได้ขอร้องอาจารย์นักวิชาการทุกท่านในคณะฯ ให้การสนับสนุนส่งบทความมาลงพิมพ์ในวารสารของคณะ

    วารสารฉบับปฐมได้พิมพ์แล้วเสร็จออกสู่สายตาสมาชิกผู้อ่าน เมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (รูปที่ ๑) มีนิพนธ์ต้นฉบับ ๓ เรื่อง บทความวิชาการทำนอง บทปริทัศน์ ๓ เรื่อง และปกิณกะ ๒ เรื่อง (รูปที่ ๒) ในช่วงปีแรกๆ ข้าพเจ้าประสบ ความยากลำบากมากในการ รวบรวมต้นฉบับต่างๆ เพื่อให้พิมพ์ออกวารสาร ได้ตามกำหนดเวลา ข้าพเจ้าเองต้องลงมือเขียนบทความเองไปเป็นจำนวนมาก เป็นโชคดี ของคณะฯเป็นอย่างยิ่งที่งานวารสารได้ดำเนินผ่านอุปสรรคต่างๆ เรื่อยมา
รูปที่ ๑ ปกธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๒ – มกราคม ๒๕๔๔)
 
รูปที่ ๒ สารบัญธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๒ – มกราคม ๒๕๔๔)
 
      ดังนั้น เมื่อข้าพเจ้าสามารถจัดพิมพ์ให้วารสารได้อย่างมั่นคงราบรื่นระยะหนึ่งแล้ว จึง เพิ่มการพิมพ์จากปีละ ๓ ฉบับเป็น ๔ ฉบับ และยังรับพิมพ์ฉบับผนวกสำหรับการประชุมวิชาการประจำปีของคณะฯอีกด้วย ต่อมาเมื่อวิธีการเผยแพร่วารสารบทความต่างๆเข้าสู่เทคนิค ทางอินเทอร์เนต ร่วมกับเว็บไซต์ของคณะฯ ทำให้การจัดพิมพ์วารสารเปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งบทความ เนื้อหา ทีมงานกองจัดการ และอาจารย์ในกองบรรณาธิการ แต่ที่ข้าพเจ้ายึดอย่างเหนียวแน่นไม่ยอมเปลี่ยนคือรูปแบบปกตามแบบบางวารสารที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ ทั้งของต่างประเทศ เช่น Lancet และของไทยเช่นสารศิริราช สำหรับตัวบรรณาธิการที่ยังไม่มีการเปลี่ยนนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะฯ

    ธรรมศาสตร์เวชสาร มีการพัฒนาค่อนข้างรวดเร็ว โดยเฉพาะตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ ได้ชักนำให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมจัดทำวารสารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฉบับภาษาอังกฤษ และให้คำแนะนำที่เป็น ประโยชน์ในการจัดทำธรรมศาสตร์เวชสาร อาจารย์สมชัยท่านเป็นบรรณาธิการมืออาชีพ มีประสบการณ์สูง ท่านเป็นผู้กู้ชีวิตของวารสาร หลายฉบับ เช่น จดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สารศิริราช และเป็นผู้ก่อตั้งวารสารวิชาการสำคัญ เช่น วารสารภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันเอเชียแปซิฟิก ด้วยชื่อเสียงของท่านในด้านบรรณาธิกร ท่านจึงได้รับรางวัล “นราธิป” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓

    โดยบารมีของท่านอาจารย์สมชัย ในฐานะอดีตอาจารย์ของโรงเรียนแพทย์ นอกจากนั้น ท่านได้กรุณาขอต้นฉบับบทความจาก นักวิชาการนอกคณะฯให้แก่ธรรมศาสตร์เวชสารจำนวนมาก เป็นผลให้วารสารมีความน่าสนใจหลากหลาย และได้โอกาสเผยแพร่สู่สถาบัน วิชาการในประเทศอย่างกว้างขวาง

    นอกจากนั้น ท่านอาจารย์สมชัยยังได้นำข้าพเจ้าเข้าร่วมคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ของราชบัณฑิตยสถาน ทำให้ทักษะในการใช้ภาษาไทยของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ข้าพเจ้าได้ปรับการใช้ภาษาไทยในวารสารให้มีความเป็น “ไทย” มากที่สุด เช่น การใช้เลขไทย
 
รูปที่ ๓ ปกธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ ๓ ที่มีลายมือศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ
 
      ขออนุญาตอวดอ้างว่า มาตรฐานของธรรมศาสตร์เวชสารปัจจุบันสูงขึ้นมากชัดเจน เนื่องจากบทความศึกษาวิจัยต้องผ่านพิชญวิจารณ์ ของผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน เป็นนักวิชาการจากสถาบันอื่น ๑ ท่าน สำหรับบทความฟื้นวิชาจะผ่านการตรวจทานนักวิชาการที่รอบรู้ในสาขาวิชา เดียวกัน ๑ ท่าน บางบทความต้องส่งคืนผู้นิพนธ์หลายครั้งเพื่อให้ปรับแก้ให้บทความมีความถูกต้อง สมบูรณ์ จากมาตรฐานที่เข้มงวดนี้ ทำให้ธรรมศาสตร์เวชสาร ได้เข้าทำเนียบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index, TCI) และมีค่าปัจจัยอ้างอิงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีสัดส่วนของบทความจากผู้นิพนธ์นอกคณะฯสูงขึ้นกว่าร้อยละ ๕๐ ของบทความทั้งหมด ซึ่งเป็นผลจากความน่าเชื่อถือของวารสาร และการออกตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ

    ปัจจุบันธรรมศาสตร์เวชสารได้รับการยอมรับให้เป็นวารสาร“ระดับชาติ” ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) บทความหลายร้อยบทความ และหลายพันหน้าหน้าที่ผ่านตาไปนั้น ทำให้ข้าพเจ้าต้องปรับฐานความรู้ให้ทันสมัยในทุก ๆ ศาสตร์ก็ว่าได้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำหน้าที่บรรณาธิการได้อย่างสมบูรณ์ บทความแต่ละบรรทัดนั้น ต้องผ่านตาบุคคลที่เกี่ยวข้องเกือบ ๑๐ ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบบทความ กองจัดการ และบรรณาธิการ กว่าจะเสร็จออกเป็นเล่มให้เห็น

    งานบรรณาธิการ เป็นงานที่ไม่มีการสิ้นสุด แต่ด้วยกาลเวลาที่ผ่านไป ก็มีบุคลากรที่มีความสามารถบรรณาธิการนำพาวารสารไปสู่ยุคใหม่ มากมาย ในฐานะที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่บรรณาธิการมา ๑๒ ปีเต็มแล้ว และมีภาระงานเพิ่มขึ้นตามภูมิวุฒิและวัย จึงสมควรที่ข้าพเจ้าต้อง เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสัมผัสงานในทำหน้าที่นี้ต่อไป

    ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อำลาและขอขอบพระคุณผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะท่านอดีตคณบดี ๒ ท่าน (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมมาล กุมาร ปาวา และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตินัดด์ หะวานนท์) ที่กรุณาให้การสนับสนุนการทำวารสารตลอดมา ผู้นิพนธ์บทความลงพิมพ์ในธรรมศาสตร์เวชสาร ผู้ทรงคุณวุฒิที่รับตรวจพิจารณาต้นฉบับบทความ บุคลากรในคณะผู้จัดทำทุกท่าน และ ผู้อ่านวารสารของเราที่เป็นกำลังใจสำคัญทำให้การทำงานของพวกเราลุล่วงด้วยดีตลอดมา ท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ บรรณาธิการและกองบรรณาธิการชุดใหม่ ที่ได้เข้ามารับผิดชอบในการพัฒนาธรรมศาสตร์เวชสารให้เป็น วารสารทางวิชาการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
 
  เอกสารประกอบการเรียบเรียง
  1. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร. บรรณาธิการแถลงอำลา. ธรรมศาสตร์เวชสาร ๒๕๕๕; ๑๑: ๕๑๕-๕๑๘.