จำนวนผู้เยี่ยมชม 24252 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ISSN : 1513 - 5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
บทบรรณาธิการ
ก้าวย่างประวัติศาสตร์การจัดการเรียนรู้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อ ชาวชนบท (สบพช.)
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะลำไส้เน่าอักเสบในทารกเกิดก่อนกำหนด
ศริยา ประจักษ์ธรรม, ศิวรัศมิ์ สีพันธ์, นิธิดา ควรสถิตย์, ลัดดาวัลย์ บวชประโคน, ยุพาภรณ์ สำแดงไชย, สุดาทิพย์ โฆสิตะมงค
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากสายระบายน้ำในโพรงสมองลงช่องท้องในผู้ป่วยที่มีภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ
บุญเลิศ มิตรเมือง
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณสารเมทิลอาเซโตนในปัสสาวะของพนักงานในโรงงานผลิตรองเท้ายางแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
ผลของระยะเวลาหลังทาสารคู่ควบไซเลนต่อกำลังยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์กับเซรามิกชนิดเสริมความแข็งแรงด้วยลิเทียมไดซิลิเกต
สุดารัตน์ นับดี, นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล, กมลพร วัฒนเสริมกิจ, ตระกูล เมฆญารัชชนานนท์
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการแช่ในน้ำเย็นและการนวดสำหรับการฟื้นคืนสภาพจากการปีนหน้าผาจำลองซ้ำในนักปีนผา
ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์, สุภัทรา ศิลปะบรรเลง, กรกมล บุญยฤทธิพันธุ์, ปวริศ รุ่งเรืองศิริวัฒน์, ขวัญทิชา เลิศจันทร์ขจร, ณภัทร สุพรรณพงษ์, นรนิติ์ นิ่มประสารทรัพย์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใช้ระบบเครือข่ายการส่งต่อช่องทางด่วนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
พัสตราภรณ์ ปัญญาประชุม, ธีรนุช ห้านิรัติศัย, สมบัติ มุ่งทวีพงษา
ฤทธิ์ต้านการแพ้ของพิกัดยาตรีกฏุก ตรีผลา และตรีสาร
นภาพร พัฒนาเจริญชัย, อรุณพร อิฐรัตน์
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดชั้นเอทานอลในสมุนไพรเดี่ยวและตำรับยาสตรีหลังคลอด
ขวัญชนก หมอกมืด, ศรีโสภา เรืองหนู, อรุณพร อิฐรัตน์
ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดของตำรับยาสมานฉันท์และสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ
ผกากรอง ทองดียิ่ง, จิราณี กิจศิริพิพัฒน์, ศรีโสภา เรืองหนู, ปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี, อรุณพร อิฐรัตน์
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังของนักศึกษาแพทย์
สุภิกา แดงกระจ่าง, สวณี เต็งรังสรรค์
การประเมินบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๑๙ - ๒๐
พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท, วรพล วิแหลม, บงกช เอี่ยมชื่น
การศึกษาการรับรู้การติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่มในนักศึกษาแพทย์
พลเทพ วิจิตรคุณากร, อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์, กฤษณะ สุวรรณภูมิ
การศึกษาปริมาณและคุณภาพงานวิจัยของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๕๔
มานิดา มณีอินทร์, ณฐินี พงศ์ไพฑูรย์สิน, สรชา พุ่มสัมฤทธิ์
บทปริทัศน์
การรักษาภาวะบาดเจ็บของท่อทางเดินน้ำดีผ่านทางผิวหนัง
ธัญญารัตน์ วัฒนเศรษฐสิริ
โฮโมซิสเตอีนต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
วิมล พันธุเวทย์
การประยุกต์ใช้เทคนิค FTIR ทางชีวการแพทย์
จิราพร จรอนันต์, พัชรี เจียรนัยกูร, พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
การใช้งานทางคลินิกของกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
คมดาว เติมกลีบบุปผา, อวิรุทธ์ คล้ายศิริ
ปกิณกะ
สถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยเลวลง มีสาเหตุ ?
สมชัย บวรกิตติ
โทรหาร/ โทรคมนาการ
ชิดชนก เหลือสินทรัพย์, สมชัย บวรกิตติ
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
รายงานผู้ป่วย
รายงานผู้ป่วย: ภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตัน
สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ
จดหมายถึงบรรณาธิการ
การแพทย์ก้าวหน้าสู่เวชปฏิบัติตรงเหตุ
สมเกียรติ ลีละศิธร
ดรรชนี
ดรรชนี
 
 
 
ขอเชิญผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย นิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา บทความพิเศษ บทปกิณกะ เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจส่งบทความที่ กองบรรณาธิการธรรมศาสตร์เวชสาร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กทม. ๑๒๑๒๐ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-926-9697 โทรสาร 02-9629676
อีเมล์ tmj.journal@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/TMJ
 
ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 7 พร้อมเผยความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูล ACI เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (3 ก.ย. 55)
 
เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองได้มากขึ้น กรุณาดาวน์โหลดเพื่อใช้ Internet Explorer version 8 หรือสูงกว่านั้น