จำนวนผู้เยี่ยมชม 20912 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560
ISSN : 1513-5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
บทบรรณาธิการ
สี่ปีบนเส้นทางเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
การประยุกต์ใช้จิตตปัญญาศึกษาในบริบทแพทยศาสตรศึกษา
สตางค์ ศุภผล
นิพนธ์ต้นฉบับ
Accuracy of appendiceal sonography: influence of number of cases and working shift (ความแม่นยำของอัลตร้าซาวด์ในการวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบ: อิทธิพลของจำนวนผู้ป่วยและช่วงเวลาทำงาน)
Sornsupha Limchareon, Watanya Jaidee, Alisara Wongsuttilert, Adisorn Boonyarit, Akkaporn Wititvarodom
ภาวะวิตามินดีต่ำในผู้ป่วยเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติด้วยอาการหอบเฉียบพลันและฟังปอดพบเสียงหวีด
อาริยา ประดับมุขศิริ, ภาสกร ศรีทิพย์สุโข
ปัจจัยด้านจิตสังคมในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ที่ศูนย์บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คูคต)
เพชรรัตน์ บุนนาค
การเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการเดินและการ ออกกำลังกายแบบโยคะที่บ้านต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในหญิงตั้งครรภ์ ช่วงไตรมาสที่ ๒: การทดลองเชิงสุ่ม
สุชารัตน์ ชาติไทย, สาธิตา มัคกิติกาล, กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
หุ่นจำลองเต้านมแบบเสื้อสวมใส่สำหรับฝึกปฏิบัติการจัดท่าถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม
ธัญรัตน์ ชูศิลป์, จุฑามาศ สารแดง, กาญจนพร จิรกิตติกูล, สุปกรณ์ เอื้อกุศลสมบูรณ์, ศรารัตน์ มหาศรานนท์, อาคม ทองโปร่ง
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ หน่วยตรวจโรคจักษุ โรงพยาบาลศิริราช
นิภาพร พวงมี, กรรณิการ์ คำเตียม, สุภเลิศ ประคุณหังสิต
คุณสมบัติป้องกันการเสียสมดุลของจำนวนประชากรเชื้อจุลชีพโดยสารสกัดจากรำข้าวก่ำและข้าวฮางงอก
พัชรวิรัล พรสวัสดิ์กุลเดช, สุกัญญา ศรีจำปา, พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์, แคทรียา สุทธานุช
เปรียบเทียบประสิทธิผลการทำกายภาพบำบัดกับการทำกายภาพบำบัดร่วมกับการนวดไทยต่อความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ
จิรายุ ชาติสุวรรณ, พรระวี เพียรผดุงรัชต์, อรุณพร อิฐรัตน์, ณภัทร พานิชการ
ไกลโคโปรตีโอมิกส์ของสารคัดหลั่งจากเยื่อบุโพรงมดลูกระยะ pre-receptive และ receptive ในรอบการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีการฝังตัวและไม่มีการฝังตัวของตัวอ่อน
จินดารัตน์ เจนเกรียงไกร, เจริญไชย เจียมจรรยา, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, พัชรา วิสุตกุล
บทปริทัศน์
ภาพรังสีวิทยาภาวะอุดกั้นท่อทางเดินน้ำดี
วิรณา อ่างทอง
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
วลีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์
อุปกรณ์ทำแผลขั้นสูง
ณัทธร บูชางกูร
ภาวะปอดช้ำจากการกระแทก
อมรพล กันเลิศ
Giant cell tumor of bone
กฤต บุญธนาพิบูลย์
เอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน: ฤทธิ์นอกเหนือจากการละลายเสมหะ
นิภาพรรณ มะลิซ้อน
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับโรคติดเชื้อ
พรพรรณ สอนเชื้อ
วิจัยและพัฒนาเพื่อการศึกษา
กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, กิตติกาญจน์ ปานแดง
ปกิณกะ
การเก็บของเหลวเพื่อชันสูตร
ปานเทพ สุทธินนท์, มานพ พิทักษ์ภากร, สมชัย บวรกิตติ
ระบบ CRISPR-Cas: กรรไกรโมเลกุล
มานพ พิทักษ์ภากร, สมชัย บวรกิตติ
“อมีบาชีวิตเสรี” ในประเทศไทย
นิภา จรูญเวสม์, สมชัย บวรกิตติ, จันทิรา สุทธิกรชัย
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
-
 
 
 
ขอเชิญผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย นิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา บทความพิเศษ บทปกิณกะ เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจส่งบทความที่ กองบรรณาธิการธรรมศาสตร์เวชสาร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กทม. ๑๒๑๒๐ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-926-9697 โทรสาร 02-9629676
อีเมล์ tmj.journal@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/TMJ
 
ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 7 พร้อมเผยความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูล ACI เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (3 ก.ย. 55)
 
เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองได้มากขึ้น กรุณาดาวน์โหลดเพื่อใช้ Internet Explorer version 8 หรือสูงกว่านั้น